Fri sikt

BVVF jobbar aktivt för en förbättrad trafiksituation i Västra Borsökna. Att ha fri sikt är enkel metod för att höja trafiksäkerheten. Klarar du kravet på fri sikt?                             Tänk på att träd med grenar ut över vägen och häckar kan skymma sikten för cykelvägar, tomtutfarter och i gatukorsningar.

Tomtägarens ansvar                                                                                                             Reglerna om fri sikt omfattar gator, cykelvägar och tomtanslutningar inom kommunen. Det är tomtägarens ansvar att åstadkomma fri sikt genom sikttrianglar. Inom trianglarna får föremål som mur, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande ej överskrida höjden 0,7 meter, mätt från gångbaneytan alternativt körbaneytan. Undantag medges för enstaka föremål som pelare, belysningsstolpar och mindre trädstammar. Det är också viktigt att tomtägaren beskär växter eller träd så att de inte växer ut över gång-, cykel- eller körbana.

Fri sikt vid 30 och 50 km/timme                                                                                                 Vid gatukorsningar och korsningar med cykelvägar ska tomtägaren skapa sikttrianglar med minst 10 meter längd, mätt utmed körbanekanter eller i förekommande fall cykelbanekant enligt figurerna nedan. Kravet gäller för såväl gator och vägar inom kvartersmark, som dess anslutning till det kommunala vägnätet. Där det saknas både gång- och cykelbana gäller 10 meter fri sikt utmed tomtgräns. frisikt3050

 

 

 

 

 

frisikt30502

 

 

 

 

 

Fri sikt vid tomtutfart                                                                                                                    Vid bilutfart ska tomtägaren skapa en minst 2,5 m lång sikttriangel längs gångbanans inner och utfartskant, se bild nedan. Om bilutfarten leder direkt till gata, utan mellanliggande gång eller cykelbana, gäller 5 meter fri sikt i triangeln utmed tomtgränsenFrisikttomtutfart

 

 

 

 

 

Fritt utrymme vid tomtgräns                                                                                                 Buskar, häckar och träd får inte växa ut över tomtgräns så att de inkräktar på gång, cykel eller körbana. Tänk på tomtgränserna vid nyplantering. Bilden nedan redovisar kraven på fritt utrymme i såväl höjd som bredd

Frisikttomtgrans

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Eskilstuna Kommun/Fri sikt