Områdesmöte 2013

Sammanfattning dialog med Eskilstuna Kommun

Datum: 2013-08-29                                                                                                                   Plats: Triangelborg                                                                                                                Inbjuden gäst: Petter Skarin

Petter Skarin jobbar som stadsplanerare inom Eskilstuna Kommun inledde med att berömma föreningen engagemang och den täta dialog med kommunen BVVF har. Detta är uppskattat och det är inte många stadsdelar som har detta engagemang.

Förvaltningen har i uppdrag att driva igenom de trafikförbättringar som de politiska partierna beslutar om samt handla för att stödja Trafikverkets 0 vision.

Kommunen arbetar aktivt för att Eskilstuna ska bli en attraktivare stad, en stad som är anpassad för alla (gamla unga, gående, cyklister etc.). Historiskt har fokus legat på att förbättra för bilisterna vilket gör att stora investeringar behövs för cyklister och gående trafikanter. Just nu satsar Eskilstuna kommun på att förbättra och utöka antalet cykelbanor i kommunen.

Cykel/gångväg                                                                                                                                      Petter Skarin medger att vissa bitar i planläggningen inte har varit tillräckliga när Västra Borsökna byggdes. Västra Borsökna är ett område där förbättringar behövs för gående och cyklister. Vissa förbättringar har skett och andra planeras men det kompliceras av att kommunen inte äger all mark runt Falkvägen (vid backen).

Idag har det byggts cykelbana över åsen mot Åsby och det sista arbetet med att avsluta cykelbanan vid återvinningsstationen på Flugmötesvägen pågår. I planen för 2013 fanns även planer på att bygga en gång/cykelbana vid Solåsvägen över mot Berga men detta bygge är uppskjutet då dragningen av cykelbanan överklagats av boende i närområdet.

Det är dyrt att bygga gång/cykelbanor i efterhand så i den mån det går försöker Kommunen bygga nya gång/cykelbanor på samma gång. Kommunen är medveten om att det behövs en förbättring av cykel/gångbana vid Flugmötesvägen/Falkvägen och i planen finns att bygga en cykelbana vid Flugmötesvägen (branta backen) fram till gatukorsningen där Flugmötesvägen övergår i Falkvägen. I samband med detta skulle även en säker övergång byggas mellan Flugmötesvägen och in på Solvägen. Preliminärt skall denna cykelbana byggas under 2014 om markfrågan kan lösas och slutföras även om cykelbanan/gångvägen Solåsvägen mot Berga blir ytterligare fördröjd. I och med dessa åtgärder anser kommunen att det finns ett bra flöde för boende att ta sig mellan Västra Borökna/Berga/Mesta.

Kommunen är medveten om att det finns önskemål om att få en gång/cykelbana hela Falkvägen upp till korsningen Grusvägen men detta är inget som finns i planeringen idag.

Biltrafik                                                                                                                                            Det finns en hastighetssänkning planerad i området från 50 km/tim till 40km/tim på de sträckor som inte har 30 km/tim idag. Idag gäller högerregeln i hela området. Inga väjningshinder är planerade då inget tyder på att sådana skulle behövas. Bilister med körkort förväntas veta och följa högerregeln. Flugmötesvägen/Falkvägen är ingen huvudled. Högerregel gäller i hela området.

Idag finns ingen tidsplan på när en omskyltning kan ske. BVVF har erbjudit sig att finansiera de nya skyltarna för att skynda på en trafiksänkning men Kommunen har tackat nej med hänvisning till att inget område/förening/enskild medborgare ska kunna köpa sig förtur om ekonomisk möjlighet finns. Däremot visar detta erbjudande på att boende i Västra Borsökna ser en sänkning av hastigheten som en akut åtgärd.

BVVF har ansökt om att ha 22 blomlådor utplacerade i olika delar av området där 30 km/tim gäller. Alla blomlådor har märkts ut med blå färg på vägen där de ska stå. I och med detta tar Kommunen på sig ansvaret om något händer. Den person som flyttar blomlådorna är juridiskt bindande om något skulle hända varpå det är viktigt att blomlådorna inte flyttas.

Idag finns det stora problem med skadegörelse på blomlådorna och frågan lyftes om det skulle gå att få fasta hinder. Petter Skarin öppnade för att Västra Borsökna skulle kunna vara pilot på nya väghinder som testas samt att man tillsammans med trafiksektionen inom BVVF tittar vidare på alternativ som skulle kunna ersätta blomlådorna.

Petter Skarin öppnade även för att det ev. skulle kunna ges dispans på att få ha blomlådor på de sträckor där det är 50 km/tim idag. Detta skulle kunna vara ett bra sätt att försöka få ner hasigheten på sträckan där Falkvägen börjar upp till Björktrastvägen.

Trafiksituationen kring Mesta Skola diskuterades av mötesdeltagarna och hur den upplevdes av skolpersonal och föräldrar. Antalet platser är för få då många föräldrar har små barn som inte kan lämnas i kvar i bilen och eleverna behöver få sällskap av föräldern till skolgården. Petter Skarin kunde inte ge någon information om hur tanken var med denna ombyggnad utan hänvisar till den grupp som Mesta Skola har kontakt med på Kommunen. Deltagare delgav även att många föräldrar inte vågar låta sina barn cykla till skola eller gå till busshållsplatsen i Västra Borsökna på grund av trafiksituationen. Detta kan vara en anledning till att fler föräldrar lämnar sina barn vid skolan vilket ger en ökad biltrafik.

Korsningen Falkvägen-Svanvägen diskuterades och den tvära kurva som finns där. Deltagare lyfte frågan om denna kurva inte var feldoserad vilket Petter Skarin inte hade någon kännedom om. Petter Skarin tog med sig frågan och lovade undersöka frågan. Även här finns önskemål om en säker övergång i form av upphöjd gång/cykelväg. Detta är inget som finns med i planeringen och Kommunen skulle ha svårt att tillgodose alla korsningar. Prioriteringen ligger på de områden där flest olyckor händer som exempelvis Gillbergaplan.

Flera deltagare upplever att Tranvägen har många farliga korsningar och att sikten periodvis är dålig p.g.a. höga häckar etc. Det finns regler för hur höga häckar får vara. Dessa återfinns på Kommunens hemsida.

Busstrafik                                                                                                                                                    Petter Skarin informerade om att under 2014 ska vändplatsen i Västra Borsökna byggas om. Anledningen är att vändplanen inte anses vara tillräckligt bra utformad för att en buss ska kunna vända runt utan hinder om det finns andra fordon parkerade i vändzonen.

Deltagare på mötet diskuterade busstätheten de boende kring Örnvägen upplever och frågade Petter om det skulle kunna finnas möjlighet att få en ny busshållsplats längre ner mot Flugmötesvägen och på så sätt kunna flera boende att få närmare till en busshållsplats. Planering av busslinjer faller inte under Petters Skarins ansvar men trafiksektionen inom BVVF informerade om att inga sådana planer finns idag och att antalet hus varit för få för att få flera hållplatser. Med ytterligare planer på nya hus kan denna fråga ev. bli aktuell igen.

En fråga ställdes om det kunde vara så att kommunen kunde tänka sig att subventionera busstrafiken genom att sänka priset för en bussbiljett, kanske skulle det leda till att fler föräldrar skulle välja att åka buss med sina barn till skolan och arbetet? Petter Skarin informerade om att för tillfället så subventionerar Kommunen viss del av månadsbiljetten men kände inte till några planer på ytterligare en sänkning.