Högerregeln

Högerregeln gäller i hela området inom Västra Borsökna. Hjälps vi alla åt att använda högerregeln så sänker vi per automatik hastigheten i området.

Lite förenklat kan man säga att högerregeln gäller i alla korsningar där inget annat anges. För att det ska fungera i praktiken måste fordonsförare vara föutseende, köra sakta, ta det lugnt, visa sina avsikter (använda blinkers) och vara beredda på att samspela. Som trafikant måste man vara införstådd med att alla tolkar situationer olika och att det är lätt att göra misstag i trafiken. Om det sedan kör ihop sig (till exempel fyra bilar kommer samtidigt från var sitt håll) så gäller det att tillsammans lösa situationen.

Om man tittat i lagtexten hittar man följande:

Högerregeln regleras i Trafikförordningen (1998:1276). I 3:e kap 18§ kan läsas att ”När två fordons kurser skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger utom i de fall som avses i 21-23 §§.”

Även 3:e kap 24§ är tillämplig för trafik som skall svänga i en korsning: ”En förare som skall svänga i en vägkorsning eller skall lämna eller korsa den körbana han eller hon färdas på skall förvissa sig om att det kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafikanterna på den körbana som föraren avser att köra in på.”

Det finns flera paragrafer som styr hur du som trafikant skall agera i en korsning, för mer information se trafikförordningens tredje kapitel paragraferna 20-29 som handlar om Trafik i vägkorsning m.m.

Högerregeln gäller där två vägar möts där inget vägmärke eller signal anger annat. Regeln säger ingenting om utformningen utan gäller i t ex T-korsning eller Y-korsning. Observera att det finns regler för vad som gäller för utfarter från fastigheter, parkeringsplatser etc (Trf 3 kap 21§).

Källa: Eskilstuna Kommun/Högerregeln